Back to the top

Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

Alle verhuuractiviteiten worden afgesloten onder een huurovereenkomst.

1. Onderwerp van deze overeenkomst. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij PerfectSound, goederen aan derden in huur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en dient hiermee akkoord te gaan.

2. Levering en terugbezorging De huurder dient zelf de goederen bij PerfectSound af te halen en op gebreken te controleren. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) waarin ze zijn geleverd. Indien bij de goederen reserve – onderdelen worden meegegeven en deze gebruikt zijn, moeten deze bij de terugbezorging ingeleverd worden. Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht de waarde van de niet teruggebrachte reserve – onderdelen te vergoeden aan PerfectSound. De borgsom dient mede hiervoor als zekerheid. Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig worden teruggebracht, zal voor ieder(e) (deel van een) dag dat de goederen te laat teruggebracht zijn de dagprijs in rekening worden gebracht.

3. De leveringstermijn Opdrachten betreffende afleveringstijden zullen door PerfectSound zo veel mogelijk stipt worden nageleefd. Overschrijding van de afleveringstijd kan echter nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Kosten Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

5. Duur van de overeenkomst en annulering Bij annulering binnen 120 dagen voor levering wordt 30% van de afgesproken huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor levering wordt 50% van de afgesproken huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor levering wordt 70% van de afgesproken huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 dagen voor levering wordt 100% van de afgesproken huursom in rekening gebracht.

6. Prijzen Tenzij anders vermeld, zijn de genoemde prijzen onder voorbehoud. Gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW , per dag en af magazijn PerfectSound exclusief, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.

7. Afrekening Rekeningen moeten per factuurdatum zonder enige korting of compensatie, worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele vorderingen van de huurder op grond van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent PerfectSound vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling een rente van 1,5 % per maand met een minimum van 62€. Alle kosten welke PerfectSound door niet tijdige betaling maakt zijn voor de huurder.

8. Verplichtingen huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder:* De gehuurde goederen zorgvuldig te behandelen.* Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.* PerfectSound te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.* Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en PerfectSound terzake te vrijwaren.* Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag alleen met schriftelijke toestemming van PerfectSound.

9. Borgsom en legitimatie De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan PerfectSound een door PerfectSound vast te stellen borgsom te overhandigen. PerfectSound behoudt zich het recht voor, vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom evenals de kosten van reparatie/reiniging. PerfectSound is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens PerfectSound heeft voldaan, aan de huurder terug te geven binnen de 30 dagen na ontvangst.

10. Meldingsverplichtingen huurder Huurder dient PerfectSound onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van PerfectSound dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder. In de hierboven bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

11. Schade en gebreken De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal onmiddellijk aan PerfectSound te melden, zonder toestemming van PerfectSound mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal PerfectSound slechts in de eigen werkplaats aanbrengen of verrichten. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is PerfectSound niet aansprakelijk zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal PerfectSound terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

13. Opzegging De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij PerfectSound . Indien partijen zijn overeengekomen, dat PerfectSound bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Opzegging van huurovereenkomsten bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden. PerfectSound is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en verhuurde goederen af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van PerfectSound indien huurder: enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Ontbinding vindt eveneens plaats indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven materiaal. Wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, heeft, door het enkel verloop van de overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden PerfectSound het recht om, zonder nadere sommatie, onmiddellijke betaling van de verschenen verhuurtermijnen met kosten te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd PerfectSound ‘s recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. PerfectSound kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de huurovereenkomst met huurder ontbinden zonder hierdoor schadeplichtig te zijn.

14. Vervanging Indien huurder buiten staat is, om welke redenen dan ook, de gehuurde goederen aan PerfectSound terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan PerfectSound een door PerfectSound te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

15. Verzekering De huurder is aansprakelijk voor het materiaal en dient steeds een verzekering op het materiaal te nemen. Alle beschadigingen door de huurder of derden en alle diefstal wordt steeds op de verzekering van de huurder verhaald of bij ontbreken op de huurder zelf. Dit van zodra het materiaal onder de hoede is van de huurder. Materiaal dient steeds onder bewaking te staan opdat diefstal of vandalisme voorkomen kan worden.

16. Diversen Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

17. Geschillen Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en PerfectSound verklaren beide partijen domicilie te kiezen ter plaatse waar PerfectSound gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. De algemene verkoopsvoorwaarden van PerfectSound maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

18. Vaststelling schade of gebreken. PerfectSound behoudt zich het recht om schade, gebreken, ontbreken van apparatuur of slecht terug bezorgde apparatuur (vuil, kabels niet of slecht opgerold,…) te melden en te verhalen op de huurder tot 14 dagen na het terugbrengen van de apparatuur.

19.  Afhaling/levering van goederen is steeds op afspraka maar in princiepe altijd na de middag op de dag van huren en terug brengen voor de middag. Onderling kan hier van afgeweken worden. Te laat terugbrengen zal altijd resulteren in het aanrekenen van de extra dag.

20. Al het materiaal moet terug gebracht worden in de staat waarin deze vertrokken is. Wat wil zeggen:

    • Kabels dienen opgerold terug te komen (niet over de arm)
    • Truss pennen en konen dienen op dezelfde manier terug te komen
    • Flightcases met interne bekabeling dienen hun interne bekabeling te houden
    • Al het materiaal dient netjes (zonder stof, moder, bier,….) terug te worden geleverd
  • Wanneer materiaal niet volgens deze voorwaarden terugkeert zal PerfectSound dit zelf doen. Alle gepresteerde tijd wordt dan aangerkend en afgetrokken van de waarborg.

21. PerfectSound is de handelsnaam van party Service Sound & light BVBA – Rijsmortelstraat 52 – 3360 Bierbeek – BE 088 991 952

© www.perfectsound.be | Fred Verhoeven